АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АПИИ ЗА 2021 г.

Албена Цанкова Тошева, Регистриран одитор, София

Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Регистриран одитор, Управляващ съдружник на "Одит Консулт 2004" ООД, София

Бойко Деянов Моллов, Вътрешен одитор, ДФ "Земеделие", София

Владислав Руменов Михайлов, СЕПИ, Финансов директор, “Чери Дрийм” ООД, София

Дарина Ганчева Драгова, Помощник-одитор, ЕТ "Лина-Николина Ганчева, София

Димитър Петров Динев, СЕПИ, Председател на УС на АПИИ, Сертифициран проверител на измами при ACFE, (CFE)

Донка Иванова Ивановска, Главен Счетоводител в СК"ДЕА Пасаван",  София

Лидия Филипова Карамитева, Регистриран одитор, Смолян

Мариана Михайлова, Регистриран одитор, София

Марина Кънчева Любенова, СЕПИ, Икономист, Вътрешен одитор, АПИ, София

Мариана Донева Петрушева, СЕПИ, Вътрешен одитор, EVN ЕООД, Пловдив

Недялко Вълканов Вълканов, СЕПИ, Доцент в катедра "Финанси" при Икономически университет - Варна

Николина Христова Ганчева, Регистриран Одитор, Управител на СОП "СУФЛИН" ООД

Петя Тодорова Вълкова, СЕПИ, Помощник-одитор, “Одит Консулт 2004” ООД

д-р Пламен Кимонов Илиев, Управител "Кавиплас Консулт Комерс" ЕООД, Преподавател в НБУ - София

Румен Христов Димитров, СЕПИ, Помощник-одитор, “Финанс Одит Консулт 2002”, Варна

Светослава Дочкова Калева, Регистриран одитор и Управител на "КАЛЕВАОДИТ" ЕООД, София

Славчо Славчев Златков, СЕПИ, Член на УС на АПИИ, Директор на Дирекция "Вътрешен одит" в Министерство на отбраната

Султана Христова Българенска, Член на УС на АПИИ, Регистриран одитор и Управител на ОСА "Одит, счетоводство, анализи" ООД

Тодор Георгиев Гогов, Началник "Вътрешен одит и контрол" в MONBAT AD, Монтана1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021