АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА,

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                         СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


  

1. Същност, характеристика и видове измами и злоупотреби

2. 3D Моделът за оценка на риска от измами - методическо, организационно и времево измерения

3. МОС 240 “Отговорността на одитора относно измамите при одита на финансовите отчети” и риска от неприлагането му

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 120 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 130 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300