АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


МОДЕРНИЯТ ВЪНШЕН КОНТРОЛ - ЧРЕЗ ДЮ ДИЛИДЖЪНС

3 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

        НА УЕБИНАРА1. Външният контрол - същност и нови проявления

2. Системните слабости на външния и вътрешния одит - клиентът винаги е прав и шефът винаги е прав!

3. Дю дилиджънс - клиентът заплаща, за да си намали рисковете при сделката, проверяваният не заплаща за услугата, не сме приятели с проверяваните

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 140 лв.

Цена за повече от 2 участника: 120 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300